Kokkuvõte kanepi ja kannabinoidide vähiravi-otstarbelise kasutamise tõenduspõhisusest

Et aidata lugejail hinnata vähihaigetele mõeldud integratiiv-, alternatiiv- ja täiendmeditsiiniliste raviviiside kliiniliste uuringute tulemusi, on iga raviviisitüübi kohta, kui vähegi võimalik, esitatud tõenduse tase (s.t tõendite tugevuse määr). Selleks, et uuringu tõenduse taset saaks analüüsida, peab uuring:

  • olema avaldatud eelretsenseeritud teaduspublikatsioonis;
  • avalikustama ravi tulemuse või tulemused, nt mõju kasvajatele, suremusriski vähenemine või elukvaliteedi mõõdetav paranemine;
  • kirjeldama kliinilisi tulemusi detailsusega, mis on piisav nende kõnekaks tõlgendamiseks.

Kvalifitseeruvatele inimuuringutele määratakse uuringu ülesehituse statistilise tugevuse ja ravitulemuste teadusliku tugevuse alusel eri tõendustasemed. Nii saadud kahest punktisummast moodustub üldhinne. Kannabinoididele ei saa määrata tõenduse üldtaseme hinnet, kuna seni on läbi viidud liiga vähe kliinilisi uuringuid. Põhjalikumalt selgitatakse võimalike hinnete tähendust ja pakutakse täiendavat teavet vähki põdevate patsientidega läbi viidud alternatiiv- ja täiendmeditsiiniliste inimuuringute tõendustasemete analüüsimise kohta USA riikliku vähiinstituudi andmebaasi vastavas jaotises (inglise keeles).

 

Kannabinoidid

Läbi on viidud mitu kontrollitud kliinilist uuringut ning nende meta-analüüsid kinnitavad kannabinoidide (dronabinooli ja nabilooni) platseebost tugevamat mõju keemiaravitekkelisele iiveldusele ja oksendamisele. USA toidu- ja ravimiamet FDA on nii dronabinooli kui ka nabilooni kiitnud heaks vähipatsientide keemiaravitekkelise iivelduse ja oksendamise ravimitena, mitte aga muude sümptomite raviks.

 

Kanep

Vähipatsientide peal on inhaleerimise teel manustatud (sissehingatud) kanepiga läbi viidud kümme kliinilist uuringut, mille võib jaotada kahte rühma. Ühte rühma paigutuvad neli väikese valimiga uuringut iiveldusevastase (antiemeetilise) mõju hindamiseks, mis erinesid nii valimisse hõlmatud patsiendipopulatsioonide kui ka neile täiendavalt kohaldatud keemiaravikuuride poolest. Ühes uuringus mõju ei ilmnenud, teises uuringus tuvastati positiivne mõju võrreldes platseeboga, kolmanda uurimuse kokkuvõte ei sisalda piisavalt informatsiooni, et selle põhjal oleks võimalik hinnata üldist tulemust kas positiivseks või neutraalseks. Seega pole võimalik kanepiürdi kasutamisele keemiaravitekkelise iivelduse ja oksendamise raviks määrata tõendustaseme üldhinnet. Kontrollitud kliinilisi uuringuid sissehingatud kanepi mõjudest muudele vähiga seonduvatele või vähiravitekkelistele sümptomitele pole nähtavasti avaldatud.

Üha rohkem viiakse läbi uuringuid suu limaskestadele pihustatava, fikseeritud kannabinoidiprofiiliga kanepitaime-ekstrakti ravimõjude kohta. Nii Kanadas kui ka mõnedes Euroopa riikides on regulatiivorganid andnud heakskiidu vastava ravimi kasutamiseks vähivalude ravis.

Praegusel hetkel pole piisavalt andmeid, et soovitada sissehingatud kujul manustatavat kanepiürti vähisümptomite, vähiravitekkeliste sümptomite või vähiraviga kaasnevate kõrvalmõjude raviks; mõjude hindamiseks on vaja läbi viia rohkem uuringuid.