Ravikanepi taotlemine

Eestis kehtiva korra järgi on võimalik, kuigi väga tülikas kannabinoidravimeid legaalselt taotleda. Seni teadaolevalt on üks patsient Eestis saanud retsepti alusel kannabinoide sisaldavat preparaati Sativex vähivalude leevendamiseks. Järgnev on Sotsiaalministeeriumist vastusena saadetud taotlemise protsessi kirjeldus, mida on kohendatud vastavalt 2018. a 16. juulil jõustunud redaktsioonile õigusaktis „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad,  millega kaotati ära kohustus kooskõlastada taotlus sotsiaalministeeriumi vastava erialakomisjoniga

Kui patsiendi raviarst on pärast teiste raviviiside ja müügiloaga ravimite kasutamise kaalumist otsustanud, et parimaks raviks konkreetse näidustuse puhul on kanep või kanepi ekstrakte sisaldav müügiloata ravim (nt Sativex), siis sellest otsusest kuni ravimi patsiendini jõudmiseks tuleb läbida järgmised etapid: 

  1. arst annab patsiendile Ravimiametile adresseeritud kanepit või kanepiekstrakti sisaldava müügiloata ravimi kasutamise meditsiiniliselt põhjendatud taotluse, mille patsient viib endale sobivasse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise õigust omavasse apteeki; 
  2. apteek edastab Ravimiametile arsti taotluse kanepit või kanepiekstrakti sisaldava müügiloata ravimi meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks (mõistliku aja jooksul); 
  3. Ravimiamet teeb otsuse kanepit või kanepiekstrakti sisaldava müügiloata ravimi meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks loa andmise kohta; positiivne otsus edastatakse taotluse edastanud apteegile, negatiivne otsus arstile ja apteegile (nõuetekohase taotluse menetlusaeg maksimaalselt 30 päeva); 
  4. Ravimiamet esitab positiivse otsuse korral Rahvusvahelisele Narkootikumide Kontrolli Komiteele põhjendatud kanepi lisakvoodi või kanepiekstrakti hinnangulise meditsiinilisel vajadusel kasutamise tellimuse (mida menetletakse esimesel võimalusel); 
  5. narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise õigusega apteek, mis on arsti taotlusele märgitud, esitab ravimite hulgimüüjale koos Ravimiameti väljastatud kasutamisloa numbriga tellimuse kasutusloa saanud müügiloata ravimi ostmiseks (mõistliku aja jooksul); 
  6. tellimuse saanud vastava käitlemisõigusega ravimite hulgimüüja võtab ühendust isikuga, kellel on õigus välisturul ravimeid käidelda, ostab temalt kasutusloa saanud müügiloata preparaadi ning esitab Ravimiametile taotluse selle sisseveoks loa saamiseks (mõistliku aja jooksul, kui sobivat ravimit on võimalik Eestisse tarnida); 
  7. Ravimiamet väljastab ravimite hulgimüüjale kasutusloa saanud müügiloata preparaadi sisseveoloa (nõuetekohase taotluse korral maksimaalselt viie tööpäeva jooksul); 
  8. ravimite hulgimüüja toob kasutusloa saanud müügiloata preparaadi maale ja müüb selle apteegile (mõistliku aja jooksul); 
  9. apteek müüb kasutusloa saanud müügiloata preparaadi patsiendile (mõistliku aja jooksul). 

Kogu protsessi kestust on keeruline prognoosida, sest hulgimüüja ja apteegi tegevus ei ole ajaliselt rangelt piiratud ning kanepit või kanepiekstrakti sisaldava müügiloata ravimi puhul puudub kogemus, mille pinnalt võiks keskmist aega välja pakkuda. 

I nimekirjas loetletud ainete ja neid sisaldavate ravimite meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks on nõutav arsti põhjendatud taotlus. Vastavalt näidustusele ja toimele saab narkootilist ja psühhotroopset ainet sisaldavat ravimit taotleda põhimõtteliselt iga eriala arst vastavalt kehtivale regulatsioonile.