MTÜ Ravikanep

MTÜ Ravikanep tegeleb ravikanepi teemalise info kogumise ja levitamise ning patsientide eestkostega. Asutajateks on selle valdkonna pikaajaline aktivist Mart Kalvet ning kodanikuühiskonna aktivist Elver Loho, kelle töö MTÜ Eesti Interneti Kogukonna vedamisel pälvis aasta vabaühenduse 2012 tiitli.

MTÜ Ravikanep juhatuse liikmed: Mart Kalvet, Siim Erik Siimut

MTÜ Ravikanep järgib Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartus vastuvõetud vabaühenduste eetikakoodeksit (http://www.ngo.ee/eetikakoodeks)

MTÜ Ravikanep majandusaasta aruanne 2013

MTÜ Ravikanep majandusaasta aruanne 2014

Ühingut saab toetada annetusega ühingu kontole Swedbankis numbriga EE892200221057621978. 

Mittetulundusühingu Ravikanep põhikiri

Kinnitatud 04.06.2013 asutamislepinguga.

I Üldsätted

 1. Mittetulundusühing Ravikanep (edaspidi Ühing) on vabatahtlik mittetulundusühing, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

 2. Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

 3. Ühingu veebileht asub aadressil www.ravikanep.ee.

 4. Ühingu inglisekeelne nimetus on “Estonian Medical Marijuana Association”.

 5. Käesoleva põhikirjaga reguleerimata küsimustes kohaldatakse seadust, lähtuvalt MTÜS § 7 lg 2 põhimõttest ning võttes aluseks MTÜS § 7 lg 1 nõuded põhikirjale ning seaduses vaikimisi nimetatud õigused ja kohustused nimetatud punktides.

II Eesmärgid ja tegevused

 1. Ühing tegeleb kanepi meditsiiniliste omaduste uurimisega, analüüsimisega, sellekohase info levitamisega.

 2. Ühingu eesmärgiks on seaduste muutmine selliselt, et raviotstarbeline kanep oleks kättesaadav patsientidele, kelle tervislikku seisundit see parandada võiks.

 3. Ühing tegeleb patsientide eestkostega.

 4. Ühing lähtub kanepi meditsiiniliste omaduste hindamisel ainuüksi teaduslikust meditsiinist ning teadusliku meetodi põhimõttest.

III Ühingu liikmed

 1. Ühingu liikmete nimekiri on avalik.

 2. Ühingu liikmeks võib olla Eesti kodakondsusega füüsiline isik.

 3. Ühingu liikmeks võtab juhatus vaid neid isikuid, kes on Ühingu eesmärkide saavutamise nimel tööd teinud ning soovivad jätkuvalt panustada. Ühing ei ole massiorganisatsioon.

 4. Ühingu liikmete hulgast arvatakse juhatuse otsusega välja isikud, kes ei ole Ühingu tegevusse pikalt panustanud või on oma tegevusega Ühingut kahjustanud.

 5. Liikmemaksu ei ole.

IV Ühingu struktuur ja juhtimine

 1. Ühingu liikmed valivad endi hulgast kuni kolmeks aastaks kahe- kuni viieliikmelise juhatuse. Juhatus valib endi hulgast esimehe, kes on ühtlasi Ühingu peamine kõneisik.

 2. Ühingu juhatus kutsub kokku üldkoosoleku seaduses ette nähtud viisil vähemalt kord aastas, teatades liikmetele vähemalt seitse kalendripäeva ette. Üldkoosolekul võetakse vastu otsuseid lihthäälteenamusega.

 

One thought on “MTÜ Ravikanep

 1. Pingback: Üks rumal küsimus: kas kanep on kehale mürgisem kui alkohol? | Kanepitemp

Kommenteerimine on suletud.